Ustroj - organi udruženja

Organi Udruženja su:

  1. Skupština
  2. Uprava
  3. Nadzorni odbor
  4. Strukovni odbori

Skupština je temeljni organ upravljanja Udruženjem, a čine je svi članovi Udruženja. Svaki član Udruženja ima na Skupštini jedan glas. Skupština bira predsjednika i zamjenika s mandatom u trajanju četiri godine. Skupština donosi odluke o primanju i isključenju članova, izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora, izboru osoba u Strukovne odbore, imenovanju i razriješenju direktora Udruženja, zatim o posebnim projektima od interesa svih ili većine članova, o nosiocima realizacije takvih projekata, izvorima sredstava i njihovoj kontroli, o raspodjeli ostvarene dobiti po godišnjem zaključnom računu Udruženja i ostalim pitanjima bitnim za Udruženje.

Sjednice Skupštine Udruženja saziva predsjednik Skupštine, po običaju dvaput godišnje, a u slučaju potrebe i češće.

Uprava je ovlaštena i zadužena za vođenje poslova Udruženja, pravo zastupanja i predstavljanja Udruženja u okviru upisane djelatnosti. Uprava odlučuje o pitanjima koja zakonom ili Društvenim ugovorom nisu stavljena u nadležnost nekog drugog organa Udruženja. Uprava Udruženja je profesionalna i za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja i nadležnim državnim vlastima. Uprava ima jednog člana - direktora Udruženja, kojeg Skupština imenuje na rok od četiri godine s pravom reimenovanja.

Nadzorni odbor kontrolira primjenu zakona, Društvenog ugovora i drugih općih akata Udruženja, kontrolira knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju Udruženja te sprečava nesavjesno i štetno poslovanje Udruženja. Osim toga, Nadzorni odbor razmatra i predlaže Skupštini Udruženja ukupnu strategiju djelovanja Udruženja, poslovnu politiku Udruženja za plansku godinu te projekte značajne za rad i razvoj Udruženja. Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i još dvije osobe biranih na razdoblje od četiri godine.

Strukovni odbori pokreću inicijativu, razmatraju i predlažu nadležnim organima Udruženja rješenja za pojedina neriješena pitanja ili probleme, čije je rješavanje od interesa za članove Udruženja određene strukovne grupe djelatnosti. Osobe u strukovne odbore bira Skupština na prijedlog strukovnih grupa članova Udruženja. Mandat osoba biranih u strukovne odbore traje jednu godinu s mogučnošću reizbora. Svaki strukovni odbor samostalno bira predsjednika i zamjenika predsjednika. U Udruženju djeluju četiri strukovna odbora:

  1. Strukovni odbor proizvođača tehničko-građevnog kamena
  2. Strukovni odbor proizvođača vapna
  3. Strukovni odbor proizvođača građevnog šljunka i pijeska
  4. Strukovni odbor za bušenje-miniranje, proizvodnju i promet eksplozivnih tvari
  5. Strukovni odbor proizvođača cigle i glinenog crijepa

Stručna služba Udruženja obavlja stručne, tehničke, računovodstvene, administrativne, pomoćne i druge poslove Udruženja.

Kadrovska struktura:

SKUPŠTINA:

Predsjednik Skupštine: Stjepan Rak dipl. ing | Knauf d.o.o.
Zamjenica predsjednika Skupštine:   Sanja Bonefačić dipl.  | MI-TEH d.o.o..

UPRAVA:

Direktor Udruženjamr.sc. Gordan Šredl, dipl.ing.

NADZORNI ODBOR:

Predsjednik           Dražen Ivezić dipl.ing. | Dilj d.o.o.
Član Boris Štager dipl. ing. | COLAS Hrvatska d.d.
Član Nikola Lovrić, dipl.ing. | GIRK Kalun d.d.                                 
Član

Alan Mačković  dipl.ing.Kamen Psunj d.o.o. | 

Član

Branko Duvnjak dipl.ing CEMEX Hrvatska d.d.

 

 

11 Listopad 2014