O rudarstvu

Rudarstvo je temeljna grana gospodarstva, koja obuhvaća radove na istraživanju, pridobivanju i oplemenjivanju mineralnih sirovina. Posebna grana rudarstva je naftno rudarstvo, koje se razvilo zbog specifičnosti nafte i plina u odnosu na čvrste mineralne sirovine, kako u pojavljivanju u prirodi, tako i u načinu eksploatacije i prerade.

Rudarstvo u širem smislu obuhvaća i izgradnju podzemnih prostorija i tunela. Rudarski stručnjaci i trgovačka društva, osim primarne djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina, imaju veliki udjel i značaj u izvođenju, projektiranju i nadzoru pri gradnji velikih infrastrukturnih objekata poput probijanja trasa autocesta, iskopa tunela i građevinskih jama te pri specijalnim miniranjima poput podvodnih miniranja, rušenja objekata, razminiravanja i sl.

Minerali su prirodne, čvrste, većinom anorganske tvari definiranoga kemijskog sastava koji se može izraziti kemijskom formulom (elementi ili kemijski spojevi), stalnih fizikalnih svojstava, najčešće pravilne (kristali), ili rjeđe nepravilne unutarnje grade (amorfni minerali).
Ruda je svaka mineralna sirovina (mineral ili stijena) koja sadrži jedan ili više korisnih sastojaka u količini gospodarski isplativoj za preradu. U Republici Hrvatskoj svo rudno blago je u vlasništvu države.

Stijena je mineralni agregat - čvrsta masa na mjestu postanka, a kamen je odlomljeni dio stijene - proizvod eksploatacije u kamenolomu.

Ležište je mjesto na kojemu se nalazi akumulirana količina mineralne sirovine dostatna za gospodarski isplativo dobivanje.

Eksploatacijsko polje je prostor koji je horizontalno na površini zemlje omeđen ravnim crtama, a prostire se neograničeno u dubinu zemlje između vertikalnih ravnina položenih kroz te crte. Ono predstavlja administrativno ograničenje ležišta ili dijela ležišta mineralne sirovine unutar kojeg su potvrđene rezerve mineralne sirovine te daju u koncesiju trgovačkom društvu ili obrtniku, koji ih smije iskorištavati pod uvjetima propisanim Zakonom o rudarstvu.

Dva su osnovna načina dobivanja čvrstih mineralnih sirovina: podzemnom i površinskom eksploatacijom. Površinska eksploatacija ima prednost ispred podzemne eksploatacije do dubine zalijeganja mineralnih sirovina od 300 m. U Hrvatskoj se, izuzev manjih količina arhitektonsko-građevnog kamena koje se vade podzemnim putem, sve čvrste mineralne sirovine vade površinskom eksploatacijom.

U Republici Hrvatskoj, od čvrstih mineralnih sirovina, u značajnijim količinama eksploatiraju se nemetalne mineralne sirovine (gips, kalcit, kreda, bentonitne gline, kremeni pijesak, tuf, sirovine za proizvodnju cementa i vapna, karbonatne i silikatne sirovine za industrijsku preradu, arhitektonsko-građevni kamen, sol, tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak te ciglarska glina).

Utvrđene rezerve pojedinih mineralnih sirovina i njihova proizvodnja u Republici Hrvatskoj prikazane su u sljedećoj tablici (izvor: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za energetiku i rudarstvo).

Download tablice - mineralne_sirovine.pdf

11 Listopad 2014